Phone number Volajte 0917 631 326Po-Pia, 9:30-16:30

Doprava a platba

  1. Dodacie a platobné podmienky

5.1     Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu.

5.2     Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

5.3     Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehote na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve. 

5.4     Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom ako ich bude kupujúci vnímať v skutočnosti; nie sú vadou tovaru, preto nie sú opodstatneným dôvodom pre uplatnenie nárokov z vád tovaru. Farebné odtiene poťahových látok, dreva, kože, MDF dosky sa môžu líšiť od skutočnosti v závislosti od typu monitora, nasvietenia katalógových fotiek a svetelných podmienok u kupujúceho.

5.5.    Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Miesto“). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcom dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Časový rozsah“). Predávajúci tovar doručuje na zadanú adresu, ktorú zadal kupujúci pred dom/bytový dom, pokiaľ je prístup k nemu po spevnenej komunikácii a nie je obmedzený zákazom vjazdu pre daný typ vozidla.

5.6     V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na Miesto a v Časovom rozsahu, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu na požiadanie kópiu akceptácie objednávky. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie na Miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.

5.7     Cena dopravy tovaru v rámci celého územia Slovenskej republiky je stanovená  paušálnou sumou vo výške 0,-Eur (zadarmo) a to pri nákupe jednotlivého tovaru v hodnote nad 500,-Eur a taktiež na vybrané produkty označené symbolom DOPRAVA ZDARMA. Pokiaľ si kupujúci nevyberie tovar v hodnote nad 500,-Eur a ani tovar označený logom DOPRAVA ZDARMA, bude kupujúcemu účtovaný poplatok ( ďalej len ako prepravné ) vo výške 10,-Eur.

         Tovar označený logom DOPRAVA ZDARMA sa do prepravného nepočíta. Pokiaľ kupujúci objedná iba tovar označený týmto logom, prepravné neplatí vôbec. Pokiaľ k tovaru označeného logom DOPRAVA ZDARMA objedná aj ďalší tovar neoznačený logom DOPRAVA ZDARMA, bude kupujúcemu účtované prepravné vo výške, v akej by prepravné uhrádzal len pri objednaní jednotlivého tovaru neoznačeného týmto logom.

5.8     Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na Mieste a v časovom rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí Časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru na Miesto.

5.9     Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru a/alebo v prípade ak zásielka nie je kompletná (nižší počet kusov tovaru, resp. chýba objednaný tovar),je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

5.10   Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.2 týchto obchodných a reklamačných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim alebo spôsobom podľa dohody medzi Kupujúcim a Predávajúcim.